Diolch!!!

Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd y gynhadledd Trwy Ddulliau Technoleg, ac i bawb a gyflwynodd ac a gyfrannodd eu hamser a’u hegni i greu diwrnod gwerth chweil.

Ond hoffem ddiolch yn arbennig i blant Ysgol Garndolbenmaen.

Daethant i adrodd am eu profiad o ddefnyddio’r adnoddau llais synthetig mewn gwersi diweddar ar godio meddalwedd Cymraeg gyda’r Raspberry Pi. Roeddent wedi paratoi fideo arbennig ar gyfer y gynhadledd yn disgrifio eu profiadau, ond yn anffodus cafwyd problemau technegol pan geisiwyd ei chwarae. Felly (gydag ymddiheuriadau am hynny), dyma fideo llawn plant Ysgol Garndolbenmaen o’r diwedd:

Adroddodd y plant hanes y gwersi, lle dysgon nhw sgiliau craidd codio gan ddefnyddio cynllun gwers codio prawf Turing Cymraeg gan y Raspberry Pi Foundation yn wreiddiol, ond yna wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg gan yr Uned Technolegau Iaith ac yna’i ehangu gydag adnoddau’r Porth Technolegau Iaith – gweler : https://github.com/PorthTechnolegauIaith/turing-test-lessons

Cafodd y plant hefyd gyfarfod gydag un gwestai hynod o arbennig – Is-ganghellor Prifysgol Bangor!

DSC_0010

Eglurodd y plant i’r Is-ganghellor, yr Athro John Hughes, eu bod wedi mwynhau yn arw cael gweithio ar y project, ac wedi dysgu amryw o sgiliau defnyddiol. Dywedodd rhai hyd yn oed yr hoffent ddod yn godwyr proffesiynol yn y dyfodol!

Cafodd y plant hefyd gyfle i sgwrsio gyda rhai o’r siaradwyr gwadd, oedd wedi teithio o bob rhan o’r byd er mwyn mynychu’r gynhadledd. Isod, o’r chwith i’r dde, gweler John Judge o Iwerddon, Kepa Sarasola o Wlad y Basg a Dwayne Bailey o Dde Affrica (ond sy’n byw yn Llundain ar hyn o bryd).

siaradwyr_NDF8994

Dyma’r plant yn cyfarfod y siaradwyr gwadd, yn ogystal a’r aelodau rheini o’r Uned Technolegau Iaith a weithiodd ar broject y Porth Technolegau Iaith, heb anghofio Rapiro, y robot bach sy’n siarad Cymraeg:

Grwp_NDF8993

Bu’r plant yn adrodd eu hanes hefyd i Radio Cymru

Post Cyntaf : http://www.bbc.co.uk/programmes/b053hsb6 – 1:16:25 i fewn

Ac i Newyddion BBC ar S4C :

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/31833000

Yn ogystal, bu lot o sylw ar Trydar :

Cyfieithu Peirianyddol ar Mac OS X

Gan ein bod ni wedi rhyddhau ein system cyfieithu peirianyddol o fewn Docker mae’n ddigon hawdd i’w rhedeg ar system OS X!

Yn gyntaf, rhaid gosod un neu ddau becyn meddalwedd ar eich cyfrifiadur. Mae’r tiwtorial yma yn defnyddio ‘Homebrew‘ er mwyn gosod y pecynnau.
(Gallwch edrych eto ar y tiwtorial gwreiddiol os hoffech chi.)

Gosod VirtualBox

 • Mae Docker angen VirtualBox ar OS X (a Windows) er mwyn rhedeg y rhith-beiriannu Linux. Llwythwch VirtualBox i lawr o’r wefan VirtualBox.

Gosod boot2docker a docker

Byddwn yn defnyddio homebrew er mwyn gosod rhain. Agorwch Terminal ac ysgrifennwch y gorchmynion canlynol:

 • ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

  Mae hyn yn gosod homebrew ar eich cyfrifiadur

 • Wedyn, gosodwch boot2docker a docker gyda’r gorchmynion canlynol:
  brew install boot2docker
  brew install docker
 • Cychwynnwch boot2docker (er mwyn llwytho ffeil rhith-beiriant i lawr) fel hyn:
  boot2docker init

   

Cynyddu maint disg VirtualBox

Bydd ffug-ddisg VirtualBox yn cael ei greu gyda therfyn maint o 20GB. Mae’r system cyfieithu peirianyddol (Moses SMT), gan gynnwys y ffeil model iaith, yn gofyn am faint disg mwy na hyn i weithredu, felly bydd yn amlwg bod angen cynyddu maint y disg. Yn anffodus mae hyn yn broses eithaf hir, ond y newyddion da yw bod Docker wedi ysgrifennu tiwtorial syml iawn ar sut i’w wneud!

Rydym yn awgrymu cynyddu maint y disg i 30GB (mewn gwirionedd, mae’r system cyfieithu peirianyddol angen disg o tua 21GB yn unig).

Llwytho i lawr a gosod y system cyfieithu

Ar ôl i chi gynyddu maint y disg o fewn VirtualBox, mae angen i chi gychwyn y peiriant boot2docker. Ewch yn ôl i Terminal, ac ysgrifennwch:

boot2docker up

Cymerwch nodyn o beth sydd yn cael ei brintio i’r sgrin ar ddiwedd y gorchymyn yma. Mae hyn yn bwysig er mwyn i chi allu cyfathrebu gyda Docker. Dylai edrych yn debyg i hyn:

Writing /Users/patrick/.boot2docker/certs/boot2docker-vm/ca.pem
Writing /Users/patrick/.boot2docker/certs/boot2docker-vm/cert.pem
Writing /Users/patrick/.boot2docker/certs/boot2docker-vm/key.pem
  export DOCKER_CERT_PATH=/Users/patrick/.boot2docker/certs/boot2docker-vm
  export DOCKER_TLS_VERIFY=1
  export DOCKER_HOST=tcp://192.168.59.103:2376

Mae’r tair linell olaf yn arbennig o bwysig. Copïwch nhw, ac yna ail-ludwch nhw i mewn i’ch ffenestr Terminal er mwyn rhedeg y gorchmynion allforio (export).

Docker yn barod

Yn awr, ar ôl hyn i gyd, mae Docker yn barod!
Llwythwch y ffeil cyfieithu peirianyddol i lawr gan ddefnyddio’r orchymyn canlynol:

docker pull techiaith/moses-smt

Ac yna cychwynnwch y peiriant gyda:

docker run --name moses-smt-cofnodycynulliad-en-cy -p 8008:8008 -p 8080:8080 techiaith/moses-smt start -e CofnodYCynulliad -s en -t cy

Sylwer: mae hyn yn llwytho model cyfieithu i lawr sydd wedi’i selio ar Gofnod y Cynulliad. Gallwch newid yr enw ‘CofnodYCynulliad’ ar ôl y gorchymyn ‘start’ i unrhyw un o’r 3 isod:

 • CofnodYCynulliad (en-cy a cy-en) – dau fodel mawr iawn sydd wedi eu seilio ar y cofnod. Mae un yn benodol ar gyfer cyfieithu Saesneg-Cymraeg (en-cy), a’r un arall ar gyfer cyfieithu Cymraeg-Saesneg (cy-en). Maint: ~3.7GB yr un
 • CofnodBachYCynulliad – model llawer llai sydd wedi’i seilio ar is-set o ddata’r cofnod (rydym yn awgrymu defnyddio hwn er mwyn arbrofi’n gynt). Maint: ~65MB
 • Deddfwriaeth – wedi’i hyfforddi o ddata’r Ddeddfwriaeth. Maint: ~900MB

Mae’r tri model iaith yma hefyd ar gael i’w llwytho i lawr o techiaith.org. Gweler http://techiaith.org/moses/

Mae’n bwysig hefyd nodi bod modd i chi defnyddio eich model iaith eich hun yn y cam yma (os ydych wedi hyfforddi un eisioes wrth gwrs)! Cofiwch fod y data yr ydym ni yn ei ddarparu megis man dechrau yn unig, ac mae’n weddol syml hyfforddi eich model iaith eich hun. Gwelwch y dogfennu ar ar sut i wneud hyn yma.

Gweld Moses yn gweithio

Mae’r gorchymyn ‘docker run’ diwethaf yn creu gweinydd ar eich cyfrifiadur lleol ar y porth 8008. Er mwyn gallu cysylltu at y porth yma, mae’n rhaid i chi agor y pyrth yn VirtualBox. Agorwch y rhaglen ‘VirtualBox.app’ (yn eich ffolder ‘Applications’, ac yna cliciwch ar ‘Settings’, ac yna’r tab ‘Network’. Mae yna fotwm ar waelod y sgrin o’r enw ‘port forwarding’. Ychwanegwch reolau fel y gwelir isod:

virtualbox

Dyna fo!

Ewch i http://127.0.0.1:8008 yn eich porwr a dechreuwch gyfieithu!

diolch

API llais synthetig Cymraeg

Defnyddir technolegau testun-i-leferydd yn gyffredin mewn apiau ffonau symudol, gwefannau a rhaglenni bwrdd gwaith er mwyn gwella profiadau a dealltwriaeth defnyddwyr. Heddiw rydym yn falch i lansio gwasanaeth API bydd yn ei wneud yn haws i unrhyw un osod technolegau testun-i-leferydd Cymraeg ar eu gwefannau ac yn eu meddalwedd.

Gan ddefnyddio’r rhaglen cod agored Festival Speech Synthesis System, a model o’r Gymraeg grewyd gennym ni yn y gorffenol, mae ein API gwe newydd yn ei wneud yn hawdd i drosi unrhyw destun Cymraeg yn sain mewn amser real.

Does dim angen unrhyw gysodi ar ochr y defnyddiwr wrth ddefnyddio’r gwasanaeth gwmwl hwn, sydd yn ei wneud yn llwyr gyrraeddadwy a hygyrch i bawb. Isod, gallwch ffeindio esiampl o sut gellir gosod y llais hwn i mewn i’r dudalen yma.

<!-Dechrau Testun i Leferydd / Start Text to Speech ------------------------------->

<textarea id='llais' placeholder="Ysgrifennwch rhywbeth i'w llefaru"></textarea>

<script type='text/javascript'>
function llefaru() {
  var testun = document.getElementById('llais').value.trim();
  var audioElement = document.createElement('audio');
  var url = "https://api.techiaith.org/festival/v1?api_key=<EICH ALLWEDD API>&text=" + encodeURI(testun);
  audioElement.setAttribute('src', url);
  audioElement.play();
}
</script>
<p>

<button onclick="llefaru()">Chwarae / Play</button>

<!-Diwedd Testun i Leferydd / End Text to Speech ---------------------------------->

Dyma enghraifft o’r llais:

Gallwch ddechrau gyda’r API heddiw drwy danysgrifio at ein Canolfan API a chreu ein allwedd API. I ddysgu mwy gwelwch ein tudalennau Speech Technologies.

Creu eich Peiriannau Cyfieithu parth-benodol eich hun

Mae nifer o gyfieithwyr yn credu mai dim ond un peiriant cyfieithu sydd yn bodoli o fewn eu hisadeiledd cyfieithu. Ond mae rhai cyfieithwyr yn defnyddio nifer o beiriannau – peiriannau cyfieithu parth-benodol.

Peiriant sydd wedi’i greu a’i gynllunio er mwyn cyfieithu testunau sy’n deillio o feysydd, arddulliau neu gyweiriau arbennig yw peiriant cyfieithu parth benodol. I nifer o gyfieithwyr mae peiriannau parth-benodol yn cynnig gwell cyfieithiadau na systemau cyfieithu peirianyddol cyffredinol.

Mae peiriannau parth-benodol yn cynnig manteision pendant mewn sefyllfaoedd lle defnyddir cofion cyfieithu arferol eisoes yn llwyddiannus i arbed amser a chostau. Os oes gennych fynediad at gofion cyfieithu parth benodol, gallai defnyddio peiriant cyfieithu parth-benodol, yn unol â threfn ôl-olygu, alluogi i chi fod yn llawer mwy cynhyrchiol ac effeithlon fel cyfieithydd nac y byddech gan ddefnyddio systemau cof cyfieithu arferol yn unig.

Heddiw rydym yn rhyddhau adnoddau yn y Porth Technolegau Iaith ac ar GitHub sydd yn eich caniatáu chi i greu, gan ddefnyddio Moses-SMT, eich peiriannau cyfieithu parth-benodol eich hun.

Rhybudd – bydd angen cyfrifiadur Linux arnoch (e.e. Ubuntu), sy’n meddu ar o leiaf 4Gb o gof RAM a maint sylweddol o destun Cymraeg-Saesneg cyfochrog. Mae ein dulliau yn cynhyrchu peiriannau parth-benodol nad ydynt angen lawer o gof i’w rhedeg, ond sy’n gofyn am lawer o ofod GB ar eich disg caled.

Cyn dechrau, bydd rhaid i chi osod Moses-SMT gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y dudalen canlynol : Gosod Moses-SMT ar Linux. Mae’r sgriptiau gosod yn cynnwys ychwanegiadau gennym ni sy’n hwyluso’r broses o hyfforddi Moses-SMT gyda’ch testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog.

Mae’r dudalen Creu Peiriannau Moses-SMT yn cynnig cyfarwyddiadau llawn ar sut mae mynd ati, ond yn syml, dyweder bod gennych destun cyfochrog eisioes yn bodoli o ganlyniad i’ch gwaith cyfieithu ar ddogfenni marchnata, dylech ddilyn y camau canlynol.

I ddechrau, rhowch y testun Cymraeg o fewn ffeil o’r enw ‘Marchnata.cy’ a’r testun Saesneg o fewn ‘Saesneg.en’ ac yna cadwch y ffeiliau o fewn is-ffolder ‘corpus’ o fewn cynllun ffolderi eich peiriant ‘Marchnata’, fel hyn:

moses@ubuntu:~/moses-smt$ cd ~/moses-models/Marchnata/corpus
moses@ubuntu:~/moses-models/Marchnata/corpus$ ls
Marchnata.cy Marchnata.en

Mae’r data yn nawr yn barod ar gyfer ei hyfforddi. Bydd angen dim ond un gorchymyn arnoch, gan nodi enw’r peiriant a’r cyfeiriad cyfieithu (e.e. Cymraeg i Saesneg, neu Saesneg i Gymraeg). Felly, os hoffwch chi greu peiriant sy’n arbenigo mewn marchnata, ac sy’n cyfieithu o Saesneg i Gymraeg, defnyddiwch y gorchymyn canlynol :

moses@ubuntu:~/moses-smt$ python moses.py train -e Marchnata -s en -t cy

Bydd hyn yn achosi i lwyth o destun ymddangos ar y sgrin. Bydd y gorchymyn, yn dibynnu ar maint eich set ddata gwreiddiol, yn cymryd oriau i’w gwblhau. Does dim angen dilyn adroddiadau cynnydd y broses hyfforddi yn drylwyr ond byddwch angen cadw llygaid allan am unrhyw negeseuon ‘gwall difrifol’ er mwyn gwirio os y bu’r hyfforddi yn llwyddianus.

Os oedd y broses hyfforddi yn llwyddianus, dilynwch unrhyw gais i olygu a newid ffeiliau y peiriant newydd.

Yn olaf, i gychwyn eich peiriant newydd, defnyddiwch y gorchymyn canlynol :

moses@ubuntu:~/moses-smt$ python moses.py start -e Marchnata -s en -t cy

Moses a’r Ddau Orchymyn

coin-tinyMae Moses-SMT yn system cyfieithu peirianyddol cod agored a ddatblygwyd yn bennaf ym Mhrifysgol Caeredin. Mae’r adnodd yma yn caniatáu i chi ddatblygu eich meddalwedd cyfieithu peirianyddol eich hunain o fewn eich projectau cyfieithu drwy ei hyfforddi gyda chorpora cyfochrog sy’n bodoli eisoes.

Rydym ni yn yr Uned Technolegau Iaith wedi defnyddio Moses-SMT er mwyn darparu nodweddion cyfieithu peirianyddol Cymraeg<>Saesneg o fewn ein cynnyrch masnachol: CyfieithuCymru, meddalwedd ar gyfer cynorthwyo a galluogi cyfieithu effeithiol o fewn sefydliadau.

Heddiw rydym yn rhyddhau’r systemau cyfieithu Moses-SMT hyn i chi, yn ogystal â’r data a gafodd ei ddefnyddio i’w hyfforddi.

Rydym yn bwriadu rhyddhau ein peiriannau yn rhydd ac am ddim oherwydd ein bod yn credu bod angen i gyfieithwyr y Gymraeg fod yn feistri ar eu is-adeiledd cyfieithu peirianyddol eu hunain, a meddu ar y ddealltwriaeth ofynnol i allu meistrioli’r technolegau newydd yma i’r eithaf. Darllenwch ein cofnod blog blaenorol i weld mwy am hyn.

Mae’r peiriannau yn hawdd iawn i’w llwytho i lawr, gosod a rhedeg. Rydym wedi datblygu trefn syml iawn sy’n gofyn am ddau orchymyn *yn unig* i’w gweithredu (cyn belled ag y bydd y system weithredu a’r cydrannau priodol wedi eu gosod yn barod)!

Cyn i chi fwrw ymlaen, hoffem bwysleisio unwaith eto bwysigrwydd materion ansawdd – eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y defnyddir y meddalwedd cyfieithu peirianyddol hwn yn y dull priodol, gan gynnwys ôl-gyfieithu priodol ac ystyrlon (gweler Materion Ansawdd).

Docker

docker-whale-home-logoMae Docker yn isadeiledd agored i ddatbygwyr a weinyddwyr systemau ar gyfer adeiladau, dosbarthu a rhedeg meddalwedd cymhleth. Gan ddefnyddio technoleg Docker bydd hi’n hawdd iawn i chi osod a rhedeg peiriannau cyfieithu Moses-SMT heb amharu dim ar weddill eich cyfrifiadur.

Rydym wedi llwytho ein system Moses-SMT i gofrestrfa ganolog docker.com.

Bydd angen fersiwn mwy diweddar na 1.0.1 o Docker ar eich system Linux. Rydym ni yn defnyddio Ubuntu fel arfer. Dyma fideo ar YouTube sy’n esbonio sut mae gosod docker 1.3 ar Ubuntu 14.04 yn hwylus. Os hoffech redeg eich peiriant cyfieithu ar gyfrifiadur Windows neu Mac OS X yna efallai y bydd modd defnyddio Boot2Docker.

O fewn Linux, y ddau orchymyn yw:

Gorchymyn 1 : Gosod Moses-SMT (gyda Docker)

$ docker pull techiaith/moses-smt

Bydd hyn yn llwytho ac yn gosod isadeiledd cyfieithu peirianyddol o fewn eich system Docker.

Ar ôl iddo orffen llwytho i lawr, teipiwch ‘docker images’ i gadarnhau ei fod wedi ei osod:

$ docker images
REPOSITORY                    TAG         IMAGE ID      CREATED       VIRTUAL SIZE
techiaith/moses-smt                latest       3dbad7f9aabf    41 hours ago    3.333 GB
$

Gorchymyn 2 : Cychwyn Peiriant Cyfieithu o’ch Ddewis

Mae’r Uned Technolegau Iaith wedi creu peiriannau cyfieithu ar sail hyfforddi gyda data rydym wedi’i gasglu o ffynonellau agored a chyhoeddus, megis Cofnod y Cynulliad a’r Ddeddfwriaeth ar-lein.

Mae gan y peiriannau enwau a chyfeiriadau cyfieithu penodol. Yr enw ar y peiriant a hyfforddwyd gyda chofnodion y Cynulliad yw ‘CofnodYCynulliad’ a’r enw ar gyfer peiriant y corpws deddfwriaeth yw ‘Deddfwriaeth’.

Dyma’r ail orchymyn, gan ddewis peiriant ‘CofnodYCynulliad’ a’i osod i gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg :

$ docker run --name moses-smt-cofnodycynulliad-en-cy -p 8080:8080 -p 8008:8008 techiaith/moses-smt start -e CofnodYCynulliad -s en -t cy

Bydd y system yn llwytho ffeil i lawr (tua 3Gb mewn maint yn achos peiriant CofnodYCynulliad) cyn iddo gadarnhau ei fod yn barod i dderbyn ceisiadau i’w cyfieithu.

Os agorwch chi eich porwr a mynd at http://127.0.0.1:8008 , dylai ffurflen syml ymddangos er mwyn i chi wirio a yw’r peiriant yn gweithio ai peidio :

Screenshot from 2015-03-02 10:26:21

Data Hyfforddi

Mae’r data a gasglwyd gan yr Uned, ac a ddefnyddiwyd er mwyn hyfforddi ein peiriannau Moses-SMT, ar gael isod:

Strategaeth Cyfieithu Peirianyddol Newydd

Mae chwyldro ar droed yn y byd cyfieithu. Mae cyfieithwyr yn troi yn ôl-olygwyr wrth i’r peiriant gyfieithu’r drafft cyntaf, ac i olygydd dynol wedyn ei fireinio drwy ei ôl-olygu. Dim ond cyfieithu llenyddol a sensitif iawn fydd yn osgoi’r dynged hon. Mae hyn yn cael ei yrru gan yr angen i gyfieithu swmp aruthrol o waith, mewn amser byr ac am bris rhesymol.

Mae’r Uned Technolegau Iaith wedi bod yn paratoi am hyn drwy ddatblygu cyfarpar cyfieithu peirianyddol Cymraeg<>Saesneg. Bellach rydym yn ei ddarparu fel adnodd drwy’r Porth Technolegau Iaith. Gan ddefnyddio’r adnodd hwn bydd modd i unrhyw un wneud y canlynol:

 • cynnal a bod yn berchen ar eu system cyfieithu Cymraeg<>Saesneg nhw eu hunain
 • defnyddio eu corpora cyfochrog eu hunain i greu ac addasu peiriannau cyfieithu arbenigol

Er bod arfau cyfieithu peirianyddol ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg eisoes ar gael drwy wasanaethau cwmnïau mawr megis Google a Microsoft, mae anfanteision pendant o ran eu defnydd. Drwy rannu ein hadnoddau cyfieithu peirianyddol yn rhydd, yn hael ac yn rhwydd, rydym yn gobeithio bod o fudd i’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru, egino a magu cymuned o ymarferwyr cyfieithu peirianyddol, ac osgoi ddibyniaeth ar sefydliadau rhyngwladol.

Buom yn esbonio’n syniadau yng nghynhadledd TILT ym Mangor ym mis Mehefin llynedd. Dyma’r sleidiau:

MATERION ANSAWDD

Hyd yn hyn nid yw cyfieithiadau sydd wedi’u cynhyrchu gan beiriant yn berffaith rhwng unrhyw bâr o ieithoedd. Yn y gorffennol, cafwyd penawdau yn y wasg oherwydd camgyfieithiadau chwerthinllyd neu rai sydd wedi peri embaras mawr, a gallant hefyd beri i gwrs cyfiawnder gael ei wyrdroi. Mae hyn yn rhoi enw drwg i gyrff sy’n ceisio arbed arian drwy ddefnyddio cyfieithu peirianyddol. Fodd bynnag, mae’n dderbyniol defnyddio cyfieithu peirianyddol law yn llaw gydag ôl-gyfieithu dynol, ac mae modd ymgorffori hyn o fewn y llif gwaith cof cyfieithu. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y defnyddir y meddalwedd cyfieithu peirianyddol hwn yn y dull priodol ddisgrifwyd yma, gan gynnwys ôl-gyfieithu priodol ac ystyrlon, sy’n osgoi llesteirio delwedd y diwydiant cyfieithu a’r Gymraeg.

Mae nodyn cyngor llawn yma:

http://techiaith.bangor.ac.uk/index.php/nodyn-cyngor/

Rhoi Cysill Ar-lein o fewn eich gwefan neu eich cod

logo_cysill_arlein_cy
http://www.cysgliad.com/cysill/arlein

Hoffech chi ychwanegu Cysill Ar-lein at eich tudalen we, blog neu ap? Gan ddefnyddio ein hategyn, neu we-ap, a’n gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd fe allwch chi gyflawni hyn nawr!

CySill Ar-lein yw gwefan fwyaf poblogaidd yr Uned Technolegau Iaith. Yn ystod 2014, bu cynnydd mawr yn nifer y testunau Cymraeg gafodd eu gwirio. Yn wir, gwelwyd cynnydd o 40%, a gwiriwyd dros filiwn o destunau.

Mae gan nodweddion gwirio sillafu a gramadeg Cysill Ar-lein allu profedig i gynnig hwb i hunan hyder defnyddwyr sy’n ansicr o’u Cymraeg, a thrwy roi’r cyfle i wirio’r Gymraeg ar nifer cynyddol o wefannau a/neu becynnau meddalwedd, gobeithiwn y bydd modd cynorthwyo a chodi hyder mwy fyth o ddefnyddwyr.

Yn unol ag amcanion mynediad agored yr Uned Technolegau Iaith, mae’r ategyn a’r gwasanaeth API yma yn rhad ac am ddim.

Cofrestru am allwedd API Cysill Ar-lein

Drwy gofrestru ar ein Canolfan Gwasanaethau APIs, gallwch dderbyn eich allwedd API Cysill Ar-lein eich hun, i’w defnyddio mewn unrhyw ffordd gyda’r ategyn neu’r API ar-lein. Ewch i ‘Cofrestru am allwedd API‘ ar gyfer y cyfarwyddiadau llawn.

Ategyn Gwe-Ap

Mae’r ategyn Cysill Ar-lein yn nodwedd allai fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwefannau sy’n caniatáu i ddefnyddwyr ysgrifennu testun fel sylwadau ac ati.

Mae’r ategyn yn gweithio dros y we, felly does dim angen gosod meddalwedd arbennig na llwytho ffeiliau i lawr i unrhyw weinydd na chyfrifiadur cyn cychwyn. Yr unig beth sydd ei angen yw ychwanegu nifer bach o linellau cod HTML i’ch gwefan :

<script>
    var CYSILL_API_KEY = "EICH_ALLWEDD_API";
</script>
<script type="text/javascript" language="javascript" 
    src="http://api.techiaith.org/cysill/ui/CysillArlein/CysillArlein.nocache.js">
</script>

D.S. rhaid gosod eich allwedd API bersonol chi yn lle “EICH_ALLWEDD_API”

Gellir lleoli’r ategyn wedyn unrhyw le o fewn tudalen gwe drwy ychwanegu :

<div id='CysillArleinApp'></div>

Mae modd cynnig yr ategyn mewn ffurf fach gyfochr â thestun, neu ar ei ben ei hun ar dudalen ar wahân. Mae’r system yn hyblyg, ac yn rhoi’r grym i chi ddefnyddio’r gwirydd sillafu yn y modd sy’n gweithio orau i chi. Dyma enghraifft o’r ategyn yn gweithredu ar wefan ‘Cymorth Cymraeg’ Prifysgol Bangor.

CaptureCysillArleinCymorthCymraeg
Cysill Ar-lein o fewn dudalennau CymorthCymraeg Prifysgol Bangor

Dyma enghraifft o dudalen we Cysill Ar-lein syml . De-gliciwch ar y dudalen a dewis: ‘Edrych ar God Gwreiddiol y Dudalen’ i weld mor syml yw’r cod mewn gwirionedd.

Mae’r dudalen ganlynol ar GitHub yn disgrifio’n llawn sut mae mynd ati.

 

Gwasanaeth API Cysill Ar-lein

Datblygiad pellach o Cysill Ar-lein rydym yn falch o’i gyhoeddi yw’r modd i chi allu ymgorffori nodweddion Cysill o fewn eich meddalwedd drwy ddefnyddio gwasanaeth API Cysill Ar-lein newydd. Dyma’r gwasanaeth API a ddefnyddir gan yr ategyn ac ar wefan swyddogol Cysill Ar-lein.

O heddiw ymlaen rydym yn agor y mynediad at wasanaeth API Cysill Ar-lein fel y bydd modd i unrhyw un ymgorffori’r nodweddion defnyddiol yma o fewn eu projectau codio a/neu systemau meddalwedd.

Rydym wedi darparu enghreifftiau ar GitHub o sut y gellir mynd ati i ddefnyddio API Cysill Ar-lein gyda ieithoedd rhaglennu fel Python.

Ewch i:

https://github.com/PorthTechnolegauIaith/cysill

 

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys cod sy’n:

Tagiwr Rhannau Ymadrodd Cymraeg

Un o gydrannau pwysicaf y gwirydd sillafu a gramadeg Cysill yw’r tagiwr rhannau ymadrodd. Yn wir, mae tagiwr yn gydran sylfaenol mewn unrhyw sefyllfa ble mae disgwyl i gyfrifiadur ddadansoddi a deall testun.

Gall ein tagiwr ni adnabod geiriau Cymraeg – hyd yn oed pan fydd y gair hwnnw wedi ei dreiglo, neu pan fydd berf wedi ei rhedeg – gan nodi’r rhan ymadrodd. Mae’r wybodaeth hon yn amgyffred amrediad eang o nodweddion Cymraeg y gall y tagiwr eu hadnabod e.e. enwau ac ansoddeiriau, y math o dreiglad, ac yn y blaen.

Er enghraifft mae’r tagiwr yn trosi’r testun “Mae hen wlad fy nhadau” i :

mae/VBF/- hen/ADJP/- wlad/NF/TM fy/PRONOUN/- nhadau/NPL/TT

Y tagiwr ymadrodd yw’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael o’n canolfan APIs newydd ar-lein. Rydym yn falch fod y tagiwr nawr ar gael i bawb ei ddefnyddio, a hynny ar delerau hael, yn rhad ac am ddim.

Ewch i API Tagiwr Rhannau Ymadrodd am ragor o wybodaeth.

Corpora Gwefannau Cymdeithasol Newydd

Yma yn yr Uned Technolegau Iaith, rydym wedi bod yn casglu trydariadau Cymraeg o Twitter a chofnodion cyhoeddus a sylwadau Facebook ers chwe mis bellach.

Heddiw rydym yn falch i gyhoeddi y byddwn yn rhyddhau’r ddau gorpws enfawr yma at ddefnydd y cyhoedd!

twitterO heddiw ymlaen, byddwn yn rhyddhau casgliad o dros 2.6 miliwn trydariad Cymraeg, a 40,000 sylw a chofnod Facebook. Bydd y broses o gasglu negeseuon yn parhau a bydd maint y corpora yn dal i dyfu drwy’r amser hefyd.

Drwy ddefnyddio model adnabod-iaith a gynhyrchwyd yma ym Mhrifysgol Bangor (cadwch eich llygaid allan am hyn!) a’r project adnabod iaith cod agored, rydym wedi llwyddo i ddidoli miliynau o drydariadau a chofnodion Facebook er mwyn ffeindio’r testunau cyfrwng Cymraeg sy’n berthnasol i ni, gyda chyfradd cywirdeb o 99%.

fbMae hwn yn gyhoeddiad cyffrous ac arloesol, ac yn cynrychioli’r esiampl gyntaf o gorpora electronig ac anffurfiol cyfrwng Gymraeg ar gael unrhyw le.

Mae’r corpora yn nodedig gan eu bod nhw wedi’u creu yn gyfan gwbl ar-lein (drwy Twitter a Facebook) ac yn cynnwys cyfraniadau gan siaradwyr Cymraeg o bob rhan o’r byd.

Rydym yn rhagweld y bydd y corpora hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer pob math o bethau – yn cynnwys hyfforddi systemau rhagweld testun ar gyfer ffonau, darganfod geiriau newydd yn y Gymraeg, ac ymchwil academaidd pellach.

Gallwch lwytho’r holl ffeiliau yma i lawr o’n tudalen we Corpora.

Cyn i chi lwytho’r ffeiliau yma i lawr, gofynnwn yn garedig eich bod yn darllen y ddogfennaeth a’r telerau ac amodau perthnasol.

Blog Porth Technolegau Iaith

Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf (ac yn arwain at ein cynhadledd ‘Trwy Ddulliau Technoleg’) byddwn yn cyhoeddi llu o adnoddau technolegau iaith drwy Twitter (@techiaith) a’r blog hwn.

Rydym yn gobeithio rhannu hanesion datblygwyr a chodwyr eraill ynglŷn â’u defnydd o’r adnoddau newydd rhain, felly cysylltwch â ni os bu unrhyw un o’r adnoddau yn ddefnyddiol yn eich gweithgareddau neu brojectau chi.

Mae ‘na gasgliad cyffrous ar ei ffordd, fydd yn hwb sylweddol ar gyfer codwyr a datblygwyr meddalwedd Cymraeg newydd.

Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru a’u cronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg am noddi’r gwaith hwn sy’n rhan o’r Porth Technolegau iaith Cenedlaethol.

Dilynwch ein blog ar gyfer ein newyddion diweddaraf!